Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Rosnąca zmienność wytwarzania prądu i coraz większy popyt sprawiają, że na rynku poszukiwane są inteligentne i elastyczne rozwiązania energetyczne.

 

empZamieci śnieżne w USA i susze w Europie Południowej – takie zjawiska sprawiają, że rozmowy o pogodzie nie służą już wypełnieniu niezręcznej ciszy. Teraz pogoda stała się czynnikiem wpływającym na systemy energetyczne. Popyt i podaż prądu w ujęciu globalnym coraz bardziej uzależnione są od pogody, zarówno pod względem zapotrzebowania, jak i możliwości wytwarzania, stwierdza Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) w swoim raporcie Electricity Market Report 2023. „W tak ukształtowanym świecie decydujące znaczenie będzie miało zwiększenie elastyczności systemów energetycznych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i odporności sieci”, podkreśla agencja.

Mimo utrzymującego się wzrostu w 2022 r. udział zmiennych energii odnawialnych w całkowitej produkcji elektrycznej na świecie zgodnie z danymi MAE wynosi poniżej 25%, z kolei w Europie to 35%. W krajach o dużym udziale prądu wytwarzanego z wiatru i słońca źródła zmienne stanowią już ponad 60% łącznych zdolności produkcyjnych – dotyczy to choćby Niemiec czy Danii.

 

EM Power Europe 2022 25 350 220Wymogi rosną wraz z transformacją energetyczną

Im większy udział energii wiatrowej i słonecznej, tym większe wyzwanie stanowi zbalansowanie zmiennego charakteru procesu generowania. Do tego potrzebne są nie tylko liczniejsze, ale ponadto inteligentniejsze sieci. Konieczne jest też stworzenie większej elastyczności po stronie popytu. Odpowiedzi na oba te wyzwania przynoszą EM-Power Europe, czyli specjalistyczne targi poświęcone zarządzaniu energią oraz usieciowionym rozwiązaniom energetycznym. W centrum zainteresowania znajdują się modernizacja, cyfryzacja i uelastycznienie sieci elektroenergetycznej w kierunku smart grid, integracja prosumentów, e-mobilność i power-to-heat w ramach kompletnego systemu, a także wydajne wykorzystanie energii odnawialnych. Operatorzy sieci, przedsiębiorstwa energetyczne, projektanci i usługodawcy oraz decydenci z przemysłu, handlu i branży nieruchomości znajdą tutaj innowacyjne technologie i rozwiązania pozwalające urzeczywistnić wizję zasilania neutralną dla klimatu energią.

EM-Power Europe odbywają się w ramach największej w Europie platformy poświęconej energetyce – The smarter E Europe – w terminie od 14 do 16 czerwca 2023 r. w Monachium. Konferencja EM-Power Europe Conference odbywająca się 13 i 14 czerwca dopełniająca targi daje możliwość wymiany wiedzy z międzynarodowymi ekspertami – poruszane tematy to inteligentne usieciowienie zdecentralizowanych instalacji, zarządzanie siecią i elastyczność przyszłego systemu. Chodzi tu między innymi o to, w jaki sposób można ustabilizować sieci przesyłowe i dystrybucyjne w świetle zmiennego produkowania energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania.

Równolegle do EM-Power Europe odbywają się trzy inne imprezy targowe poświęcone energetyce – Intersolar Europe, ees Europe oraz Power2Drive Europe – umożliwiające intensywną wymianę informacji z przedstawicielami branży energii solarnej, systemów magazynowania i e-mobilności.