Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

RODO

Informacje o RODO i polityce prywatności.

Regulamin korzystania z portalu

Wydawcą portalu Smart-Grids.pl jest ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody ARTSMART Izabela Żylińska, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do redakcyjnego opracowania i skracania tekstów przyjętych do publikacji oraz zmiany ich formy graficznej i tytułów. Opinie zawarte w felietonach i komentarzach autorów nie muszą odzwierciedlać poglądów Redakcji. Wszystkie publikowane materiały są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie, przedruk lub rozpowszechnianie w dowolnej formie wymagają pisemnej zgody Wydawcy.

Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie archiwalnych tekstów własnych portalu. Tekst uznawany jest za archiwalny po upływie 30 dni od momentu opublikowania. Przedruk nowszych tekstów jest zabroniony.
W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia u Wydawcy w postaci wypełnionego formularza wysłanego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Po dokonaniu opłaty udostępniane są Licencjobiorcy następujące pliki: tekst wraz z licencją na jednorazowy przedruk.

  2. Opłata licencyjna wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych) netto za każdy tekst. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny tekstu.

  3. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.

  4. Licencjobiorca uprawiony jest do publikacji otrzymanego tekstu w formie elektronicznej, wyłącznie na własnej, ogólnodostępnej stronie internetowej, bez prawa udzielania sublicencji.

  5. Licencjobiorcy nie ma prawa do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.

  6. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.

  7. Przesłanie uzupełnionego formularza zamówienia i uiszczenie opłaty licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  8. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją obowiązującej "Polityki prywatności", której aktualna wersja jest opublikowana poniżej.

 

Regulamin Newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady świadczenia tej usługi przez firmę ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773), ul. Braci Załuskich 4 lok. 21, zwaną dalej "Wydawcą".

§ 2

1. Newsletter jest usługą, polegającą na informowaniu korzystającego z usługi o bieżących artykułach, ofertach, promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach w Wydawnictwie, poprzez przesyłanie przez Wydawnictwo na podany przez użytkownika adres e-mai, wiadomości mailowych.

2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Wydawnictwem, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

§ 3

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4

1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która poda swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, znajdującym się na stronie internetowej Wydawnictwa, dostępnej pod adresem www.smart-grids.pl i zawrze z Wydawnictwem umowę o świadczenie usługi Newsletter. Powyższy formularz stanowi ofertę Wydawnictwa, skierowaną do przyszłego użytkownika usługi Newsletter w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2. Następnie należy wypełnić, wskazany w postanowieniu ustępu powyższego, formularz rejestracyjny, podając w nim adres e-mail i swoje imię. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej do usługi Newsletter niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności.

3. Kliknięcie przycisku "Zamawiam" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wydawnictwa, o której to ofercie mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawnictwem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.

4. Wydawnictwo po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, wysyła na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zawarcia wskazanej umowy.

§ 5

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Wydawnictwo wypowiada umowę o świadczenie usługi Newsletter, wysyłając wiadomość e-mail, zawierającą oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy, na który wysyłany jest Newsletter.

3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o świadczenie tej usługi, kierując oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo pocztą na adres Wydawnictwa podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§ 7

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 8

1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą bezpośrednio na adres Wydawnictwa podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Wydawnictwa.

2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Wydawnictwo.

3. Wydawnictwo rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9

1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Wydawnictwem lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.