Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Energa Operator bierze udział w międzynarodowym projekcie testowania usługi elastyczności sieci. KE przeznaczyła 22 mln euro na dofinansowanie projektu OneNet (ang. One Network for Europe), którego celem jest stworzenie wspólnych dla Europy rozwiązań dla rynku energii.

onenetSieć energetyczna przechodzi transformację – od w pełni scentralizowanego do wysoce zdecentralizowanego systemu. Przyłączanie do sieci coraz większej liczby źródeł wytwórczych o rozproszonym charakterze i nierównomiernym poziomie działania powoduje konieczność jej uelastyczniania tak, aby umożliwić przyłączonym podmiotom wymianę energii zgodnie z ich potrzebami.

Operatorzy systemów muszą dostosować się do tego nowo powstającego środowiska, zmieniając swój obecny model działania. Będzie on wymagał umiejętności szybkiego dostosowania pracy infrastruktury do panujących warunków, a także koordynacji współpracy zarówno z odbiorcami, jak i licznymi wytwórcami energii. Z tego powodu dwa główne stowarzyszenia operatorów systemów w Europie, ENTSO-E i E.DSO, w oparciu o zaangażowanie swoich członków, zainicjowały proces utworzenia unikalnego konsorcjum na rzecz projektu OneNet.

Rozwiązania wypracowane w ramach OneNet pozwolą Operatorom Systemów Przesyłowych, Operatorom Systemów Dystrybucyjnych, agregatorom, wytwórcom energii, a także jej konsumentom na współdziałanie w celu optymalizacji pracy systemu energetycznego przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. Projekt ma na celu opracowanie i sprawdzenie w praktyce kluczowych narzędzi, które umożliwią wspólne podejście do zagadnienia elastyczności sieci energetycznych na skalę Europy. Jest to istotne m.in. z punktu widzenia rosnącej roli OZE.

OneNet skupi się na trzech kluczowych wyzwaniach, tj:

  1. Zdefiniowaniu wspólnego dla Europy rynku usług elastyczności – oznacza to znormalizowane produkty i kluczowe parametry usług sieciowych, zapewniające koordynację wszystkich podmiotów w tym procesie, od operatorów systemów po klientów.
  2. Zdefiniowaniu wspólnej architektury IT i wspólnych standardów interfejsów – oznacza to otwartą architekturę informatyczną, zapewniającą współdziałanie wielu platform, tak aby każdy z uczestników rynku mógł dołączyć do dowolnego rynku w Europie.
  3. Przeprowadzeniu demonstracji rozwiązań na dużą skalę w krajach europejskich – oznacza to opracowanie skalowalnych rozwiązań i weryfikację technologii oraz modelu biznesowego.

Jeden z demonstracyjnych obszarów będzie budowany w północnej części Polski. Realizowany jest on wspólnie przez sześć podmiotów, są to:

  • Energa Operator – Operator Systemu Dystrybucyjnego oraz lider polskiego obszaru demonstracyjnego,
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Operator Systemu Przesyłowego,
  • Enspirion, spółka zależna Energi – Agregator,
  • PSE Innowacje – jednostka badawcza,
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – jednostka badawcza,
  • Transition Technologies – dostawca rozwiązań informatycznych.

W realizację projektu OneNet zaangażowanych jest ponad 70 podmiotów z 21 krajów Unii Europejskiej, zaś całkowity budżet przekracza 28 mln euro. Współfinansowanie Komisji Europejskiej wynosi blisko 22 mln euro. Projekt OneNet jest finansowany w ramach ósmego programu ramowego UE „Horyzont 2020”. Jest on zatytułowany OSP - DSO Konsument: demonstracje na dużą skalę innowacyjnych usług sieciowych poprzez odpowiedź na zapotrzebowanie, magazynowanie i wytwarzanie na małą skalę (OZE) oraz odpowiada na wezwanie „Budowa niskoemisyjnej, odpornej na klimat przyszłości”.

flaga

Potwierdzenie: Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej w ramach umowy o grant nr 957739.

Dodatkowe informacje:

 

Źródło: media.energa.pl