Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z 27 lipca 2020 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, wynikających z Karty aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

freeimagePolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP) informują, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej  „Prezes URE”) decyzją nr DRR.WRE.4320.4.2020.ŁW z dnia 24 lipca 2020 r. zatwierdził zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), określone w Karcie aktualizacji nr CK/12/2020 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Zgodnie z powołaną decyzją Prezesa URE, zmiany IRiESP określone w ww. Karcie aktualizacji, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dacie publikacji niniejszego komunikatu zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, ww. decyzję Prezesa URE wraz z zatwierdzoną Kartą aktualizacji oraz tekst jednolity IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, uwzględniający zmiany wprowadzone tą Kartą aktualizacji.

Dokumenty do pobrania:

 

Źródło: pse.pl, fot.: freeimage / Ivan Prole