Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Towarowa Giełda Energii S.A. podsumowała swoją działalność za 2020 r. i podała wyniki za grudzień 2020 r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2020 roku 243 174 442 MWh, co oznacza wzrost o 6,2 proc. w stosunku do roku 2019 i stanowi najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowy był zarówno wolumen na całym rynku spot (34 849 683 MWh - wzrost o 2,8 proc. r/r), jak i na rynku terminowym (208 324 759 - wzrost o 6,8 proc. r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły ostatecznie ponad 2 TWh (2 111 407 MWh) i ponad 12-krotnie przekroczyły wolumen z roku 2019. Na Rynku Dnia Następnego obroty wyniosły 32 738 277 MWh i zanotowano spadek o 3,0 proc. w stosunku do roku 2019.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2020 na poziomie 210,11 zł/MWh, co oznacza spadek o 19,51 zł/MWh względem roku 2019. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w całym 2020 roku 231,87 zł/MWh i jest to spadek o 34,53 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-20 w roku 2019.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2020 roku 17 744 361 MWh, co oznacza wzrost o 15,7 proc. w stosunku do grudnia 2019 roku. Miesięczne obroty na rynku spot wyniosły 3 280 221 MWh i były, przekraczając analogiczną wartość sprzed roku o 1,9 proc., najwyższymi w historii rynku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2020 roku na poziomie 258,00 zł/MWh i jest to wzrost o 6,34 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w grudniu 2020 roku 235,30 zł/MWh, co stanowi wzrost o 12,84 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada 2020 r.

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2020 roku 151 116 235 MWh, co oznacza wzrost o 3,4 proc. w stosunku do roku 2019 i jest to najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były w 2020 r. zarówno obroty na rynku spot (25 816 087 MWh i wzrost r/r o 14,0 proc.), jak i na rynku terminowym (125 300 148 MWh, wzrost w stosunku do 2019 r. o 1,5 proc.). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 19 936 921 MWh (wzrost r/r o 17,6 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 5 879 166 MWh (wzrost r/r o 3,3 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2020 roku 57,14 zł/MWh, co oznacza spadek o 15,58 zł/MWh względem roku 2019. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) ukształtowała się w roku 2020 na poziomie 69,15 zł/MWh, czyli o 20,76 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-20 w roku 2019.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2020 roku transakcje o wolumenie 14 682 874 MWh. Oznacza to spadek r/r o 0,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w grudniu 2020 roku 81,34 zł/MWh i jest to wzrost o 9,58 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w grudniu 2020 roku 77,34 zł/MWh, czyli o 7,56 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie 2020 r.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ubiegłym roku 26 982 840 MWh (wzrost r/r o 4,1 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2020 roku dla instrumentu PMOZE_A 138,22 zł/MWh, czyli o 6,03 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2019. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2020 wyniósł 191 023 toe, co oznacza spadek r/r o 61,2 proc.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2020 r. 2 773 553 MWh, co stanowi wzrost r/r o 1,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,48 zł/MWh i oznacza to wzrost o 2,21 zł/MWh względem listopada 2020 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2020 roku o 61,1 proc. r/r, do poziomu 10 308 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 933,86 zł/toe -wzrost względem listopada 2020 r. o 93,08 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2020 roku wolumen 18 323 232 MWh, co stanowi spadek o 4,2 proc. w stosunku do roku 2019. W grudniu 2020 roku wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 2 241 838 MWh i jest to wzrost o 12,3 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 1,01 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,03 zł/MWh w stosunku do listopada 2020 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

17 744 361

19 616 884

15 341 369

RDB (RTG)

207 816

192 584

112 166

RDN (RTG)

3 072 405

2 830 166

3 106 446

RTPE (OTF)

14 464 140

16 594 135

12 122 757

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

14 682 874

11 935 108

14 806 172

RDBg (RTG)

774 359

614 222

743 373

RDNg (RTG)

3 413 544

2 546 208

2 165 544

RTPG (OTF)

10 494 971

8 774 678

11 897 255

Prawa majątkowe


dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

2 773 553

1 984 861

2 722 177

zielone certyfikaty

2 714 817

1 945 349

2 679 518

sesje RPM (RTG)

875 688

766 843

1 030 588

sesje RTPM (OTF)

0

0

-

TP na RPM (RTG)

1 839 129

1 178 507

1 648 930

błękitne certyfikaty

58 736

39 511

42 659

sesje RPM (RTG)

46 330

32 587

32 721

TP na RPM (RTG)

12 406

6 924

9 938

Prawa majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim

Razem

10 308

6 961

26 493

sesje RPM (RTG)

9 706

6 914

18 173

TP na RPM (RTG)

602

47

8 320

Gwarancje pochodzenia


energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim

Razem

2 241 838

1 565 713

2 011 264

OZE

2 241 838

1 565 713

1 996 929

kogeneracja

0

0

14 335

Źródło: toe.pl; fot.: canva