Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Porównanie wersji UC34 i UC17 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne  oraz niektórych innych ustaw w zakresie magazynowania energii przygotowane przez Przemysława Kałka, Radcę Prawnego, Partnera i Krystiana Andrzejewskiego, Aplikanta Radcowskiego w Kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. Opracowanie obejmuje porównanie wersji projektu ustawy z dnia 5 października 2018 r. oraz projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2020 r., poprzez wskazanie zakresu istotniejszych zmian z komentarzem i załączeniem aktualnego brzmienia postulowanego przepisu.

 

Zmiana art. 3 PE [1]: Zmiana i rozszerzenie katalogu definicji.

  • Dodanie pojęcia instalacji magazynowania paliw ciekłych:
    10f) instalacja magazynowania paliw ciekłych – zbiorniki magazynowe oraz instalacje przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe magazyny paliw ciekłych i miejsca przechowywania konfekcjonowanych pojemników z paliwami ciekłymi;
  • Rozszerzenie definicji magazynowania energii elektrycznej (ponowne przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej w tym samym miejscu dostarczania energii)
    59) magazynowanie energii elektrycznej – przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną i wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej w tym samym miejscu dostarczania energii elektrycznej;

 

Dodanie art. 4h ust. 3a PE: Uprawnienie przedsiębiorstwa energetycznego wchodzącego w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego do odmowy świadczenia usług magazynowania, po uzyskaniu prawomocnej decyzji Prezesa URE.

Art. 4h. 3a. Przedsiębiorstwo energetyczne wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo może odmówić świadczenia usługi przesyłania, dystrybucji lub transportu gazu ziemnego, usługi magazynowania lub usługi skraplania gazu ziemnego określonych w ust. 1, po uzyskaniu prawomocnej decyzji, o której mowa w ust. 3.

 

Zmiana art. 7 ust. 8a PE: Uzupełnienie przepisu dotyczącego wniesienia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej o podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej magazynu energii elektrycznej.

Art. 7. 8a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła lub magazynu energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną dalej „zaliczką”, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b.

 

Zmiana art. 7 ust. 8e PE: Poszerzenie zakresu przepisu - nie sporządza się ekspertyzy wpływu urządzeń na system elektroenergetyczny w przypadku kiedy magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część jednostki wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i jednostki wytwórczej nie większej niż 2 MW lub w przypadku kiedy magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część instalacji odbiorcy końcowego o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i mocy przyłączeniowej instalacji odbiorcy końcowego nie większej niż 5 MW.

Art. 7. 8e. W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem:
1) przyłączanych jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub;
2) urządzeń odbiorcy końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW, lub;
3) magazynu energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub;
4) w przypadku kiedy magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część jednostki wytwórczej o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i jednostki wytwórczej nie większej niż 2 MW lub;
5) w przypadku kiedy magazyn energii elektrycznej będzie stanowił część instalacji odbiorcy końcowego o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i mocy przyłączeniowej instalacji odbiorcy końcowego nie większej niż 5 MW.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.

 

 

Zmiana art. 7 ust. 8g PE: Termin na wydanie warunków przyłączenia uwzględnia magazyny energii elektrycznej (termin liczony od dnia wniesienia zaliczki).

Art. 7. 8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania źródła lub magazynu energii elektrycznej - złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;
2) 150 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, w przypadku przyłączania źródła lub magazynu energii elektrycznej – złożenia kompletnego wniosku lub wniesienia zaliczki, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.

 

Dodanie art. 9c ust. 1a PE: Odpowiedzialność operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego za dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Art. 9c. 1a. Operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu połączonego gazowego w zakresie systemu przesyłowego, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, oprócz obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za:
4) dysponowanie mocą instalacji magazynowych i instalacji skroplonego gazu ziemnego w przypadkach określonych w przepisach szczególnych;

 

Dodanie art. 9c ust. 1c PE: Odpowiedzialność operatora systemu magazynowania gazy lub systemu połączonego w zakresie systemów magazynowania.

Art. 9c. 1c. Operator systemu magazynowania gazu lub systemu połączonego gazowego w zakresie systemów magazynowania, stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za:
1) dysponowanie mocą instalacji magazynowych;
2) udostępnianie zainteresowanym podmiotom niewykorzystanej zdolności systemu magazynowania na zasadach ciągłych i przerywanych;
3) eksploatację instalacji magazynowej w sposób zoptymalizowany, nie powodujący nieuzasadnionych kosztów po stronie użytkowników tego systemu;
4) określanie ilości i jakości paliw gazowych wprowadzanych do instalacji magazynowych oraz odbieranych z tych instalacji przez użytkowników systemu oraz współpracę operatorską w tym zakresie, a także przekazywanie użytkownikom systemu i operatorom innych systemów odpowiednich danych;
5) prowadzenie pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego wprowadzanego do instalacji magazynowych oraz odbieranego przez użytkowników systemu lub operatorów innych systemów gazowych;
6) publikowanie informacji o wykorzystaniu instalacji magazynowych oraz o dostępnej zdolności systemu magazynowania.

 

 

Zmiana art. 9c ust. 4c PE: Znak towarowy operatora systemu magazynowania będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Art. 9c. 4c. Znak towarowy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, Dz. U. z 2018 r. poz. 2302 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 501) operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu magazynowania będącego częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wprowadzać w błąd co do odrębnej tożsamości sprzedawcy będącego częścią tego samego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 9d ust. 7.

 

Zmiana art. 9g ust. 2 PE: Termin na zgłaszanie uwag do projektu instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej wydłużony do 21 dni.

Art. 9g. 2. Operator systemu przesyłowego, operator systemu dystrybucyjnego, operator systemu magazynowania i operator systemu skraplania gazu ziemnego informują użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 21 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

 

Zmiana art. 9g ust. 3a PE: Zmiany w zakresie instrukcji dla instalacji magazynowej. Obecnie instrukcja ma określać także szczegóły dotyczące współpracy pomiędzy operatorem systemu magazynowania a operatorami innych systemów i przekazywania informacji pomiędzy nimi, szczegóły dotyczące charakterystyki usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowanych lub grup tych instalacji oraz charakterystyki usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji.

Art. 9g. 3a. Instrukcja opracowywana dla instalacji magazynowej określa szczegółowe warunki korzystania z tej instalacji przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu i eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji, w szczególności dotyczące:
1) procedury zawierania umów o świadczenie usług magazynowania;
2) procedury udostępniania i przydzielania zdolności magazynowych;
3) sposobu zarządzania ograniczeniami systemu gazowego;
4) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji;
5) sposobu postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe;
6) procedur postępowania w przypadku awarii;
7) współpracy pomiędzy operatorem systemu magazynowania a operatorami innych systemów gazowych;
8) przekazywania informacji pomiędzy operatorami systemów oraz pomiędzy operatorem systemu magazynowania a odbiorcami;
9) parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu;
10) charakterystyki usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowych lub grup tych instalacji;
11) charakterystyki usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji.

 

 

Dodanie art. 9g ust. 51 PE: Obowiązek uwzględnienia przez operatora systemu magazynowania w instrukcji ruchu i eksploatacji wymagań określonych w opracowanej przez właściwego operatora systemu dystrybucyjnego gazowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

Art. 9g. 51 . Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, operator systemu magazynowania oraz operator systemu skraplania gazu ziemnego, który jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej gazowej, uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji wymagania określone w opracowanej przez właściwego operatora sytemu dystrybucyjnego gazowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej.

 

Zmiana art. 9g ust. 8c PE: Prezes URE, po analizie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, może wezwać operatora systemu magazynowania do powtórzenia tych konsultacji, określając termin udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

Art. 9g. 8c. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po przeprowadzeniu analizy informacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia lub w przypadku istotnej zmiany projektu instrukcji lub jej zmian, w uzasadnionym przypadku, może wezwać operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania lub operatora systemu skraplania gazu ziemnego do powtórzenia konsultacji, o których mowa w ust. 2, określając termin udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

 

Dodanie art. 9g ust. 8e PE: Prezes URE może wezwać operatora systemu magazynowania do zmiany stosowanej przez niego instrukcji, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym w ust. 8c, określając odpowiedni termin na wprowadzenie zmian. W przypadku nieprzedłożenia w terminie zmian Prezes URE może z urzędu zmienić instrukcję.

Art. 9g. 8e. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu magazynowania lub operatora systemu skraplania gazu ziemnego do zmiany stosowanej przez nich instrukcji, jeżeli instrukcja ta nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 8c. W wezwaniu określa się zakres zmian oraz wyznacza odpowiedni termin na ich wprowadzenie. W przypadku nieprzedłożenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w wyznaczonym terminie zmienionej instrukcji do zatwierdzenia, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może, w drodze decyzji, z urzędu zmienić instrukcję właściwego operatora w określonym w wezwaniu zakresie.

 

Dodanie art. 9g ust. 10 PE: Operator systemu magazynowania zamieszcza na swojej stronie internetowej teksty jednolite obowiązujących instrukcji oraz udostępniają je do publicznego wglądu w swoich siedzibach

Art. 9g. 10. Operator systemu połączonego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej lub instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji skroplonego gazu ziemnego. Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio.

 

Zmiana art. 16 ust. 7 pkt 8 PE: Plan przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej obejmuje przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania magazynów energii elektrycznej, o ile operator systemu dystrybucyjnego, przesyłowego lub połączonego elektroenergetycznego uzna, że jest to uzasadnione technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, oraz wykaże, w analizie kosztów i korzyści, że wykorzystanie magazynu energii elektrycznej przyniesie korzyści i nie będzie się wiązało z niewspółmiernie wysokimi kosztami.

Art. 16 ust. 7. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
8) przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania magazynów energii elektrycznej, o ile operator systemu dystrybucyjnego, przesyłowego lub połączonego elektroenergetycznego uzna, że jest to uzasadnione technicznie dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej, oraz wykaże, w analizie kosztów i korzyści, że wykorzystanie magazynu energii elektrycznej przyniesie korzyści i nie będzie się wiązało z niewspółmiernie wysokimi kosztami - w przypadku planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.

 

 

Zmiana art. 16 ust. 8a PE: Analiza wskazana w art. 16 ust. 7 pkt 8 PE obejmuje porównanie kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz wykorzystywania energii elektrycznej w celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Usunięcie fragmentu dotyczącego możliwości zaniechania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykorzystywania magazynu energii elektrycznej, jeżeli powyższa analiza wykaże niewspółmiernie wysokie koszty lub brak korzyści.

Art. 16. 8a. Analiza, o której mowa w ust. 7 pkt 8, obejmuje w szczególności porównanie kosztów pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz wykorzystania magazynu energii elektrycznej w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

 

Zmiana art. 35 ust. 1d PE: Wniosek o udzielenie koncesji na magazynowanie energii elektrycznej powinien określać technologię wykorzystywaną do magazynowania energii elektrycznej, dane dotyczące łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej określonej w kW, dane dotyczące pojemności magazynu energii elektrycznej określonej w kWh, znamionową sprawność cyklu jednokrotnego ładowania wyrażoną w %, maksymalną moc ładowania wyrażoną w kW, maksymalną moc rozładowania wyrażoną w kW, miejsce przyłączenia magazynu energii elektrycznej, informację, czy magazyn energii elektrycznej stanowi część jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego.

Art. 35. 1d. Wniosek o udzielenie koncesji na magazynowanie energii elektrycznej powinien ponadto zawierać dane określone w art. 43f ust. 6 pkt. 2.

 

Dodanie art. 35a PE: Uprawnienie Prezesa URE do wezwania wnioskodawcy, przed udzieleniem lub zmianą koncesji, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 21 dni, brakującej dokumentacji lub dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji.

Art. 35a. Przed wydaniem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub zmiany koncesji Prezes URE może:
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 21 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;
2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją.

 

Zmiana art. 43f ust. 3 PE: Wpisowi do rejestru podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW (w brzmieniu projektu nowelizacji UC17 wpisowi podlegały magazyny o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 0,8 kW).

Art. 43f. 3. Wpisowi do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlegają magazyny energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

 

Wykreślenie art. 43g PE: Wykreślenie przepisu dotyczącego posiadania przez OSP lub OSD posiadania magazynu energii elektrycznej wykorzystywanego do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

 

 

Dodanie art. 45 ust. 1j PE: Uwzględnienie w kosztach działalności OSP lub OSD kosztów uzasadnionych związanych z budową i funkcjonowaniem magazynów energii elektrycznej, o których mowa w art. 43g.

Art. 45. 1j. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty uzasadnione związane z budową i funkcjonowaniem magazynów energii elektrycznej, o których mowa w art. 43g.

 

Zmiana art. 45 ust. 10 PE: Moc umowną określoną dla magazynu energii przy rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej koryguje się o współczynnik odwrotnie proporcjonalny do strat własnych magazynu z wyłączeniem rozliczeń za przekroczenie mocy umownej (w pierwotnej wersji projektu nowelizacji regulował to art. 45 ust. 9).

Art. 45. 10. W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opartych o moc umowną określoną dla magazynu energii elektrycznej, z wyłączeniem rozliczeń za przekroczenie mocy umownej, moc tę koryguje się o współczynnik odwrotnie proporcjonalny do strat własnych tego magazynu.

 

Zmiana art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym: Przedmiotem opodatkowania akcyzy jest także sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w przez podmiot nieposiadający koncesji na magazynowanie energii elektrycznej, który wyprodukował tę energię.

Art. 9. 1.W podatku akcyzowym:W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię.

 

Zmiana art. 2 pkt 11a ustawy o odnawialnych źródłach energii: Uzupełnienie definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o instalacje odnawialnego źródła energii wraz z magazynem energii elektrycznej, przyłączonymi w jednym miejscu przyłączenia, przy czym magazyn energii elektrycznej musi posiadać zdolność wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej na poziomie co najmniej 40% mocy zainstalowanej tej instalacji odnawialnego źródła energii przez co najmniej 4 godziny.

Art. 2. 11a) hybrydowa instalacja odnawialnego źródła energii - wyodrębniony zespół urządzeń opisanych przez dane techniczne i handlowe, przyłączonych do tej samej sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV, w których energia elektryczna jest wytwarzana wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, różniących się rodzajem oraz charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii elektrycznej, oraz:
a) żadne z urządzeń wytwórczych nie ma mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 80% łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu,
b) urządzenia wytwórcze wchodzące w skład tego zespołu mogą być wyposażone w jeden albo w kilka układów wyprowadzenia mocy, w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,
c) łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej tego zespołu jest większy niż 3504 MWh/MW/rok,
d) zespół ten jest zlokalizowany na obszarze jednego powiatu albo nie więcej niż 5 gmin graniczących ze sobą - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
– przy czym z zespołem tym może być połączony magazyn energii elektrycznej stanowiący jego część albo instalacja odnawialnego źródła energii wraz z magazynem energii elektrycznej, przyłączonymi w jednym miejscu przyłączenia, przy czym magazyn energii elektrycznej posiada zdolność wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej na poziomie co najmniej 40% mocy zainstalowanej tej instalacji odnawialnego źródła energii przez co najmniej 4 godziny;

 

 

Zmiana art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii: Uzupełnienie części wspólnej przepisu o obowiązek poinformowania przez wytwórcę energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii właściwego OSD o rodzaju magazynu energii elektrycznej użytego w mikoinstalacji oraz o zmianie magazynu energii elektrycznej.

Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący:
1) prosumentem energii odnawialnej,
2) przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców niebędącego prosumentem energii odnawialnej
– informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, lokalizacji przyłączenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego źródła energii i magazynu energii elektrycznej użytego w tej mikroinstalacji oraz łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, informuje operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja, o:
1) zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub magazynu energii elektrycznej, lub ich łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

 

Zmiana art. 9 projektu nowelizacji (uprzednio art. 6): W brzmieniu projektu nowelizacji UC34, tylko podmiot prowadzący, w dniu wejścia w życie ustawy, działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 10 MW, w rozumieniu projektu nowelizacji w art. 1, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, o ile posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Natomiast podmiot prowadzący, w dniu wejścia w życie ustawy, działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej, ale o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 10 MW, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach wyłącznie do dnia, w którym operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonał wpisu tego podmiotu do rejestru magazynów energii elektrycznej pod warunkiem złożenia przez ten podmiot stosownego wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2020 r. Podmiot, który nie złożył wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej nie może wykonywać działalności w zakresie magazynowania energii elektrycznej po upływie terminu na złożenie stosownego wniosku.

Art. 8. 1. Podmiot prowadzący, w dniu wejścia w życie ustawy, działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 10 MW, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach jeżeli posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.
2. Podmiot prowadzący, w dniu wejścia w życie ustawy, działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wyższej niż 10 MW, może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach do dnia, w którym operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonał wpisu tego podmiotu do rejestru magazynów energii elektrycznej pod warunkiem złożenia przez ten podmiot stosownego wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który nie złożył wniosku o wpis do rejestru magazynów energii elektrycznej nie może wykonywać działalności w zakresie magazynowania energii elektrycznej po upływie terminu na złożenie stosownego wniosku, o którym mowa w ust. 2.

 

 

Zmiana art. 10 projektu nowelizacji (uprzednio art. 7): W brzmieniu projektu nowelizacji UC34 pobiera się opłatę za przyłączenie magazynu energii elektrycznej na podstawie ½ rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, ale pod warunkiem oddania go do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie projektu nowelizacji (poprzednio jeżeli w tym terminie oddano przedsięwzięcie, nie zakładało się pobrania opłaty).

Art. 9. 1. Opłatę za przyłączenie do sieci magazynu energii elektrycznej ustala się na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia pod warunkiem oddania go do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 koszty przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci, w tym koszty sporządzenia ekspertyzy, o której mowa w art. 7 ust. 8e ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą zalicza się do kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych.

 

Zmiana art. 11 projektu nowelizacji: Przedłużony termin na złożenie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w przypadku podmiotu, który złożył przed dniem wejścia w życie nowelizacji wniosek o określenie warunków przyłączenia, ale nie zawarł umowy o przyłączenie, do 60 dni od wejścia w życie nowelizacji.

Art. 10. 1. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie magazynu energii elektrycznej złożył, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wniosek o określenie warunków przyłączenia, ale nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci, wnosi zaliczkę, o której mowa w art. 7 ust. 8a ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiesza się bieg terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 8g ustawy zmienianej w art. 1, do czasu wniesienia zaliczki.
3. W przypadku niewniesienia zaliczki w terminie określonym w ust. 1 wniosek o określenie warunków przyłączenia pozostawia się bez rozpatrzenia, a w przypadku gdy warunki przyłączenia zostały wydane, tracą one ważność.
4. W przypadku, gdy magazyn energii elektrycznej zostanie przyłączony do sieci i oddany do eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, kwoty wpłacone na poczet opłaty za przyłączenie podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości równej rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd Statystyczny, liczonymi od dnia wpłacenia danej kwoty do dnia jej zwrotu. Art. 7 ust. 8b zdanie drugie ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

 

[1] PE – Prawo energetyczne.

 

* Przemysław Kałek - Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym w szczególności na rzecz operatorów systemów dystrybucyjnych. Świadczył usługi w związku z rozwojem ogólnokrajowego systemu wymiany informacji na rynku detalicznym energii elektrycznej oraz w sprawach związanych z procesem zmiany sprzedawcy i sprzedawcą rezerwowym. Doradza przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z wymogami prawa europejskiego, a także przy negocjowaniu kontraktów na dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw. Reprezentuje klientów w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących sektora energetycznego oraz innych gałęzi przemysłu, a także w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kancelarii od 2012 . Wcześniej był Dyrektorem Departamentu Prawnego w RWE Polska S.A. (obecnie innogy Polska S.A.) (2003-2009).
** Krystian Andrzejewski - Associate: Aplikant radcowski. Swoją praktykę koncentruje na sprawach z zakresu prawa energetycznego oraz prawa nieruchomości. Brał udział w badaniach due diligence spółek oraz nieruchomości, w tym projektów farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, oraz licznych analizach prawnych w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa Unii Europejskiej. W kancelarii od listopada 2018 r.

Więcej: rslegal.pl

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska.