Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

19 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Energii miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Smart City Siechnice” realizowanego przez ESV3 Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu to 5 000 719,98 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2 694 500,00 zł w ramach poddziałania 1.4.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Środki te przeznaczone zostaną na dostosowanie sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarze gmin Siechnice i Oława do wymogów sieci inteligentnej (smart grid).

Projekt przewiduje realizację 12 funkcjonalności sieci inteligentnej, w tym m.in.: automatyczna kontrola poziomu napięcia, optymalizacja rozdziału mocy, ładowanie pojazdów elektrycznych i zarządzanie energią przez odbiorcę (online).

Dzięki realizacji projektu na terenie woj. dolnośląskiego powstanie efektywny i zrównoważony pod względem ekonomicznym system energetyczny, o niskim poziomie strat, a także wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Projekt zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej poprzez optymalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej, co w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia
PODDZIAŁANIE: 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
Tytuł Projektu: Smart City Siechnice
Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest pilotażowa instalacja urządzeń i systemów służących do stworzenia sieci inteligentnej w obszarze miasta Siechnice, na którym operatorem systemu dystrybucyjnego jest spółka ESV3 sp. z o.o.

Planowane efekty:

  • Liczba inteligentnych funkcjonalności – 12
  • Zmniejszenie strat w sieci o 150 MWh rocznie
  • Zmniejszenie emisji CO2 o 121 ton rocznie

Wartość projektu:

  • koszty kwalifikowane: 3 170 000 zł
  • wartość dofinansowania: 2 694 500 zł

Źródło: gov.pl/energia, esv.pl/ue