Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za 2023 r. Zysk EBITDA w 2023 r. wyniósł 10 028 mln zł. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy Grupa PGE odnotowała stratę netto 5 012 mln zł.

 

pexels-anna-nekrashevic- Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za 2023 rok dobitnie pokazują, jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych. W ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 roku. Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Szczegółowe wyniki finansowe

Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2023 roku wyniosła 5 012 mln zł wobec 3 328 mln zł zysku w 2022 roku, co jest rezultatem niegotówkowych odpisów aktualizujących wartości rzeczowych aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 21 960 mln zł, co oznacza wzrost o 3 446 mln złotych w stosunku do III kwartału 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,05x.

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował raportowany zysk EBITDA na poziomie 1 472 mln złotych, czyli o 29 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2022.

EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 114 mln złotych, co stanowi wynik o 38 proc. niższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł -4 mln złotych, na co wpływ miał przede wszystkim niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych.

Segment Dystrybucji wypracował 3 880 mln złotych EBITDA.

Segment Ciepłownictwa osiągnął zysk EBITDA na poziomie 1 952 mln złotych.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 56 mln złotych.

W 2023 roku po raz pierwszy uwzględnione zostały wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł 1 243 mln złotych.

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za rok 2023 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej, Energetyki Kolejowej i Obrotu wyniósł ok. 6 649 mln zł.

Zysk raportowany EBITDA Grupy w 2023 roku wyniósł 10 028 mln zł.

Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 10 722 mln złotych, na co główny wpływ miała zmiana rezerwy rekultywacyjnej w efekcie zmian stóp procentowych.

Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10 088 mln złotych, wobec ok. 7 053 mln złotych w porównywalnym okresie 2022 roku.

 

Szczegółowe wyniki operacyjne

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2023 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 56,77 TWh, czyli o 14 proc. mniej niż w 2022 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 29,8 TWh (o 25 proc. mniej r/r), z węgla kamiennego 18,8 TWh (spadek r/r o 8 proc.), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (więcej o 51 proc. względem 2022 roku). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,7 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 1,2 TWh, o 26 proc. więcej niż w 2022 roku.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 38,9 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,7 TWh, czyli o 1 proc. więcej w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 49 PJ, spadając o 4 proc. w porównaniu do 2022 roku.

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: pexels / anna nekrashevic