Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za III kw. 2022 r. Wynik EBITDA w III kw. 2022 r. wyniósł ok. 1,9 mld zł, czyli o 9 proc. mniej niż w III kw. 2021 r. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65 mld zł, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld zł.

 

canvaSzacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld zł i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld zł. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r.

Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 roku ok. 2,3 mld zł. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld zł.

Zgodnie z szacunkami EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln zł wobec 685 mln zł osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały przeniesione w cenach energii elektrycznej.

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln zł, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla) i  uprawnień do emisji CO2, które nie zostały skompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego i energii elektrycznej. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln zł.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln zł wobec 213 mln zł w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln zł, zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 roku (649 mln zł). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 roku 486 mln zł przy 314 mln zł w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA o wartości 17 mln zł, podobnie jak w III kwartale 2021 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2022 roku wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 zł/MWh w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 zł/MWh i wzrósł o około 199 zł/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał jest planowana na 22 listopada 2022 roku.

 

Źródło: gkpge.pl; fot. canva