Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor energetyczny to główny temat wideokonferencji ministrów ds. energii UE, która odbyła się 28 kwietnia 2020 r. W spotkaniu nieformalnej Rady UE uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka i wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

gov.plMinister Kurtyka zwrócił uwagę, że pandemia ma coraz większy, negatywny wpływ na światową i europejską gospodarkę, w tym sektor energetyczny. Zaznaczył też, że Polska popiera UE w działaniach na rzecz stworzenia spójnej strategii wyjścia z kryzysu.

- Obecna sytuacja jest bezprecedensowa i wymaga działań o takim właśnie charakterze. W celu ich realizacji będą konieczne odpowiednie środki finansowe na poziomie unijnym. Planując działania, naszym priorytetem powinno być również unikanie nakładania dodatkowych obciążeń na najbardziej dotknięte sektory i obywateli – powiedział minister Kurtyka.

Minister Michał Kurtyka poinformował, że Polska przeprowadziła analizę obecnego kryzysu z perspektywy sektora energetycznego i zidentyfikowała cztery zasadnicze obszary potrzebnej interwencji:

  1. Inwestycje: zapewnienie ukończenia kluczowych projektów energetycznych będących w fazie realizacji.
  2. Przemysł: wzmocnienie kluczowych sektorów potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego funkcjonowania gospodarki.
  3. Innowacje: zacieśnienie współpracy w celu rozwoju potrzebnych technologii.
  4. Ludzie: solidarność z najuboższymi i najsłabszymi i ich ochrona.

Zdaniem ministra Kurtyki spowolnienie po pandemii jest nieuniknione, dlatego potrzeba zacieśnienia współpracy na szczeblu UE jest jeszcze pilniejsza.

- W tej szczególnej sytuacji konieczne będzie pobudzenie nowych i bieżących inwestycji w sektorze energetycznym poprzez ambitny plan naprawy oraz solidne wieloletnie ramy finansowe – zaznaczył minister Kurtyka.

W opinii szefa resortu klimatu, jeśli chodzi o cele energetyczne i klimatyczne UE, to powinny one pozostały ambitne, ale przede wszystkim realistyczne.

Ponadto, jak podkreślił minister klimatu, należy w szczególności skupić się na zapewnieniu nieprzerwanych dostaw energii oraz ukończeniu kluczowych projektów, by zminimalizować wpływ pandemii na cele wyznaczone do osiągnięcia w nadchodzącym dziesięcioleciu.

- W trosce o dalszy rozwój europejskiego przemysłu powinniśmy wzmocnić niezależność łańcucha dostaw w UE. Powinniśmy też wspierać inwestycje, umożliwiające rosnący udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym – zauważył minister Kurtyka.

Jak zaznaczył szef resortu klimatu, należy także zadbać o to, aby odpowiednie zasoby na wspieranie innowacji w całej Europie były dostępne dla podmiotów z całej UE na równych zasadach i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.

- W czasach kryzysu elastyczność jest konieczna. Państwa członkowskie powinny mieć pozostawiony wybór ścieżki transformacji bez wykluczania niektórych technologii. Dla polski gaz stanowi najszybszą dostępną ścieżkę umożliwiającą ograniczenie emisji i poprawę jakości powietrza – dodał minister Kurtyka.

Minister Kurtyka zwrócił też uwagę, że spowolnienie gospodarcze związane z pandemią dotknie nie tylko przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim obywateli, w szczególności najuboższych
i najsłabszych.

- Nasz plan naprawy gospodarczej powinien nie tylko stymulować wzrost i zatrudnienie poprzez wspieranie inwestycji, ale również zapewniać opiekę, solidarność i ochronę osobom najbardziej dotkniętym w trudnych gospodarczo czasach. W szczególności należy dopilnować, aby koszty realizowanych przez nas polityk nie stanowiły dodatkowego obciążenia dla tych, którzy są już zagrożeni energetycznym i ekonomicznym ubóstwem – podkreślił minister Kurtyka.

Źródło: gov.pl