Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Spełniły się wszystkie warunki formalne wynikające z wezwania ogłoszonego przez PKN Orlen dotyczącego przejęcia kapitałowego Grupy Energa.

energaW środę 22 kwietnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Energi SA podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany statutu spółki w celu zniesienia statutowych ograniczeń w wykonywaniu prawa głosowania przez innych niż Skarb Państwa akcjonariuszy. Natomiast Rada Nadzorcza Energi SA podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu – formalnie z mocą obowiązującą od dnia, oraz pod warunkiem dokonania, wpisu zmian w statucie spółki do KRS

Podjęcie uchwały NWZ Energi związane było z treścią wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę SA ogłoszonego dnia 5 grudnia 2019 r. przez PKN Orlen. Wśród warunków, pod jakimi wezwanie zostało ogłaszane, wskazano m.in. zmianę statutu spółki w celu zniesienia statutowych ograniczeń wykonywania prawa głosowania. Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała zmianę w statucie.

Innym z warunków dojścia do skutku wezwania było złożenie zapisów na sprzedaż akcji uprawniających do co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadający większość akcji Energi złożył zapis na sprzedaż ponad 213,3 mln akcji spółki. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą blisko 1,78 mld zł.

Przypomnijmy, iż w dniu 31 marca br. PKN Orlen poinformował o uzyskaniu bezwarunkowej zgody Komisji Europejskiej na przejęcie kontroli nad Energą.

Zarząd Energi w swoim stanowisku, dotyczącym wezwania, wyraził przekonanie, że będzie rozwijana dotychczasową działalność Grupy Energa w zakresie realizacji przez spółkę polityki energetycznej Polski, jak również kontynuacji działań strategicznych Grupy Energa.

PKN Orlen, jak wskazywał w wezwaniu do sprzedaży akcji, traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Zamiarem jest stworzenie zintegrowanego koncernu w wyniku połączenia działalności spółek, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe.

PKN Orlen zadeklarował weryfikację warunków i możliwość kontynuacji strategicznych inwestycji gdańskiej grupy. W szczególności może to dotyczyć Elektrowni Ostrołęka C. Zapewnił również o utrzymaniu polityki zatrudnienia Grupy Energa umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie wchodzących w jej skład spółek.

Po konsolidacji kapitałowej koncern planuje realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii oraz digitalizację produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek Grupy Energa.

Źródło: media.energa.pl