Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Ponad pół tysiąca kilometrów linii średniego i niskiego napięcia udało się zmodernizować na obszarze działania spółki TAURON Dystrybucja przy wsparciu funduszy unijnych. M.in. na ten cel pozyskano 197 mln zł w latach 2014–2019. Środki z Unii Europejskiej są w dużej mierze wykorzystywane przy realizacji projektów związanych z przyłączeniem „zielonych” instalacji.

Dotacje unijne wspierają realizacje koncepcji sieci inteligentnej, a także budowę i modernizację sieci napowietrznej, umożliwiające przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Tylko w ubiegłym roku Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z Grupy TAURON zawarł osiem kolejnych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 38 mln zł. 

– Działania te wpisują się w Zielony Zwrot TAURONA. Dzięki tym środkom możemy rozwijać energetykę w kierunku bardziej przyjaznej dla środowiska. Dla Grupy TAURON istotne jest wsparcie projektów, których realizacja przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Energetyka przyszłości stawia przed nami wyzwania w postaci konieczności zapewnienia odpowiedniej struktury i stanu urządzeń elektroenergetycznych. W tym celu budowana jest inteligentna sieć elektroenergetyczna (ang. smart grid), która wspiera rozwój technologiczny i gospodarczy naszego kraju – wyjaśnia prezes Grzegorczyk.

Dofinansowanie unijne uzupełnia wydatki Grupy TAURON na nakłady inwestycyjne, które w 2019 r. wyniosły ponad 1,8 mld zł. Dzięki takiej strategii rozwoju firma jest liderem w polskiej branży energetycznej pod względem utrzymania i rozwoju sieci dystrybucyjnej.

- Projekty, które współfinansujemy ze środków pomocowych, muszą spełniać określone kryteria. Unia wysoko ustawiła poprzeczkę i bardzo ważnym kryterium jest ich pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Stąd tak wiele inwestycji i projektów współfinansowanych z tej puli, nastawionych jest na poprawę możliwości przyłączenia do sieci instalacji OZE, w tym tak ogromnie przyrastającej liczby mikroinstalacji - Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.  

Wśród zakończonych projektów, realizowanych ze wsparciem unijnym, można wymienić m.in. kompleksową przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach czy przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Siemianowice. Modernizacja tej ostatniej wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji katowickiej oraz poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem funkcjonalności smart grid.

Do innych większych realizacji, dofinansowanych z UE, można zaliczyć np. budowę 2 linii kablowych na odcinku Ręczyn-Mikułowa, które pozwoliły na przyłączenie do sieci TD elektrowni fotowoltaicznych w gminie Zgorzelec. W 2019 r. rozpoczęto  też prace związane z budową magazynu energii elektrycznej przy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice w gminie Kamiennik. Przygotowywany tam stacjonarny system magazynowania energii ma przede wszystkim służyć poprawie parametrów jakościowych energii i stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej oraz służyć bardziej efektywnemu gospodarowaniu energią wytwarzaną w farmach wiatrowych.

W tym roku spółka TAURON Dystrybucja planuje zawarcie nowej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 7.1. (dla realizacji projektu Budowa GPZ Pilzno wraz z linią zasilającą) oraz 8 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, służących modernizacji  kolejnych 80 km linii SN na terenie województwa małopolskiego.

Źródło: media.tauron.pl