Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019. Szczyt odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz piąty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W ramach tegorocznej edycji Szczytu pragniemy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Pragniemy w ramach zaplanowanych debat przeprowadzić dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach. W ramach Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019.

Szczegółowe informacje: www.osg2019.pl

 osg2019

 

European Business Centre are honoured to invite you to V edition of National Economic Summit OSG 2019 . The Summit will be held on 26-27 th September in Siedlce at the premises of Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny located at 39 Żytnia Street. The main theme of the Summit is: „State-Economy-Security: Main Keystones of Future Economy”.

For the fifth time European Business Centre intends to invite the key representatives of politics, economy, science and business to National Economic Summit. During this edition we intend to focus on the keystones of Polish future economy –the sectors, companies and institutions which, in their operations and determination contribute to the development of Polish economy. We intend to hold a number of discussions focused on the risks resulting from investments uncertainty, international situation, security (economical, energy, financial) and also from infrastructure and innovation potential. The main theme of the summit: State-Economy-Security is the common thread of a number of initiatives, projects and strategies executed by the President of the Republic of Poland, the Government and specific Ministries so it is the excellent starting point for interesting and inspiring discussion. During the summit with the Gala during which the statues “Polish Economy Ambers 2019” are rewarded.

Information: www.osg2019.pl