Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

PSE zaoferują firmom wykonawczym kolejne pięcioletnie umowy ramowe na realizację robót budowlano-montażowych. OSP ogłosił postępowanie przetargowe na takie umowy – tym razem o łącznej wartości 550 mln zł.

 

freeimage_Ivan_ProleKluczowe kryteria przystąpienia do postępowania to wykazanie minimum 15 mln zł obrotu w ostatnim roku oraz wybudowanie w minionych siedmiu latach co najmniej pięciu pól o napięciu 220 kV lub wyższym na obszarze kontynentalnej sieci przesyłowej ENTSO-E. W ocenie złożonych ofertach punktowane będą m.in. doświadczenie kluczowego personelu, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz poszanowanie środowiska naturalnego. PSE przewidują zawarcie umowy ramowej na lata 2022-2026 z 10 przedsiębiorstwami, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w rankingu ofert.

W ramach umowy ramowej PSE będą udzielać zamówień szczegółowych, których łączna wartość wyniesie maksymalnie 550 mln zł. Zlecane prace dotyczyć będą robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV). Mogą to być zarówno prace w zakresie budowy albo modernizacji linii elektroenergetycznych, stacji (w tym podejść liniowych), jak i przebudowy obiektów skrzyżowanych lub zbliżonych. Obejmować mają także m.in. wykonanie inwentaryzacji i przedmiaru, opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskanie dokumentacji formalnej (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę), a także dostawę urządzeń i materiałów, bądź obsługę dostaw inwestorskich PSE.

Roboty zlecane szczegółowymi umowami wykonawczymi związane będą przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mogą to być zarówno nowe zadania, jak i te częściowo już zrealizowane.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu zamieszczone zostaną na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – https://przetargi.pse.pl/open-preview-auction.html/59247/umowa-ramowa-na-wykonanie-robot-budowlanych-w-latach-2022-2026.  Oferty składać można do 24.03.2022 r. do godz. 12.00.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wykonawca może w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić się do PSE o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. PSE przewidują również możliwość organizacji spotkania dla wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści zawartych w SWZ.

Wcześniej – z początkiem bieżącego roku - PSE S.A. ogłosiły podobne postępowanie na zawarcie umów ramowych na roboty budowlane o mniejszym zakresie rzeczowym (łącznie o wartości prawie 15 mln zł w ciągu pięciu lat). Skierowane jest do przedsiębiorstw dysponujących doświadczeniem w pracy na obiektach o napięciu 110 kV i wyższym. W tym przetargu termin przyjmowania ofert upływa 28 lutego br.

 

Źródło: pse.pl; fot.: freeimage / Ivan Prole