Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4 proc. w stosunku do roku 2020. Rynek spot energii elektrycznej osiągnął w minionym roku rekordowy wolumen 36 242 857 MWh (wzrost r/r o 4,0 proc.).

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2021 r. 225 174 640 MWh, co oznacza spadek o 7,4 proc. w stosunku do roku 2020. Rekordowy był natomiast wolumen na rynku spot, który wyniósł 36 242 857 MWh (wzrost o 4,0 proc. r/r). Obroty na Rynku Dnia Bieżącego wyniosły 2 350 686 MWh i o 11,3 proc. przekroczyły rekordowy do tej pory wolumen z roku 2020. Rekord został ustanowiony także na Rynku Dnia Następnego, na którym obroty wyniosły 33 892 171 MWh – oznacza to wzrost o 3,5 proc. w stosunku do roku 2020 oraz o 151,6 GWh (0,4 proc.) względem rekordowego do tej pory roku 2019. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 188 931 783 MWh, co stanowi spadek o 9,3 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 401,17 zł/MWh, co oznacza wzrost o 191,06 zł/MWh względem roku 2020. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w całym 2021 roku 384,16 zł/MWh i jest to wzrost o 152,29 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-21 w roku 2020.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2021 r. 17 748 627 MWh, co oznacza wzrost o 0,02 proc. w stosunku do grudnia 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2021 r. na poziomie 829,98 zł/MWh i jest to wzrost o 277,58 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 721,84 zł/MWh, co stanowi wzrost o 265,43 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada ubiegłego roku.

 

Gaz ziemny

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2021 r. 180 768 253 MWh, co oznacza wzrost o 19,6 proc. w stosunku do roku 2020 i zarazem najlepszy rezultat w historii obrotu tym towarem na TGE. Rekordowe były w 2021 r. zarówno obroty na rynku spot (28 592 543 MWh i wzrost r/r o 10,8 proc.), jak i na rynku terminowym (152 175 710 MWh, wzrost w stosunku do 2020 r. o 21,4 proc.). Wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 21 821 444 MWh (wzrost r/r o 9,5 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu 6 771 099 MWh (wzrost r/r o 15,2 proc.), co przekłada się na rekordowe roczne wolumeny na obu tych rynkach.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2021 r. 226,29 zł/MWh, co oznacza wzrost o 169,15 zł/MWh względem roku 2020. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) ukształtowała się w roku 2021 na poziomie 176,34 zł/MWh, czyli o 107,19 zł/MWh wyższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-21 w roku 2020.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2021 r. transakcje o wolumenie 17 173 117 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 17,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 534,65 zł/MWh i jest to wzrost o 131,13 zł/MWh względem listopada 2021 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w grudniu 2021 r. 403,38 zł/MWh, czyli o 148,25 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie ub.r.

 

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł w ubiegłym roku 25 916 723 MWh (spadek r/r o 4,0 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2021 r. dla instrumentu PMOZE_A 191,87 zł/MWh, czyli o 53,65 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2020. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2021 wyniósł 107 995 toe, co oznacza spadek r/r o 43,5 proc. Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 375,08 zł/toe – o 550,28 zł/toe więcej niż w roku 2020.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w grudniu 2021 r. 2 519 555 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 277,18 zł/MWh i oznacza to wzrost o 25,37 zł/MWh względem listopada 2021 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2021 r. o 22,7 proc. r/r, do poziomu 7 971 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 655,67 zł/toe – spadek względem listopada 2021 r. o 6,24 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2021 r. wolumen 30 332 268 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 65,5 proc. w stosunku do roku 2020. W grudniu 2021 r. wolumen obrotu tymi gwarancjami ukształtował się na poziomie 3 513 280 MWh i jest to wzrost o 56,7 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 2,58 zł/MWh, co oznacza spadek o 0,35 zł/MWh w stosunku do listopada 2021 r.

 

Podsumowanie działalności TGE w grudniu 2021 roku

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

17 748 627

19 926 517

17 744 361

RDB (RTG)

117 140

98 361

207 816

RDN (RTG)

2 862 038

2 664 817

3 072 405

RTPE (OTF)

14 769 450

17 163 339

14 464 140

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

17 173 117

10 895 811

14 682 874

RDBg (RTG)

829 291

601 900

774 359

RDNg (RTG)

2 931 696

1 597 104

3 413 544

RTPG (OTF)

13 412 130

8 696 807

10 494 971

Prawa majątkowe  dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 519 555

2 476 987

2 773 553

zielone certyfikaty

2 485 193

2 444 249

2 714 817

sesje RPM (RTG)

495 267

733 825

875 688

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 989 925

1 710 424

1 839 129

błękitne certyfikaty

34 363

32 738

58 736

sesje RPM (RTG)

26 265

24 277

46 330

TP na RPM (RTG)

8 098

8 461

12 406

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

7 971

10 147

10 308

sesje RPM (RTG)

7 604

10 147

9 706

TP na RPM (RTG)

367

0

602

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

3 513 280

2 371 235

2 241 838

OZE

3 513 280

2 371 235

2 241 838

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl