Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych w III kw. 2021 r. wyniosła 275,76 zł/MWh i była najwyższą od dziesięciu lat.

 

Średnia cena energii elektrycznej

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych [1] (tzw. kontrakty OTC - over the counter - czyli zawierane na rynku pozagiełdowym) w trzecim kwartale 2021 r. wyniosła 275,76 zł/MWh [2] i była najwyższą od dziesięciu lat.

 

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej w kontraktach OTC (dwustronnych) zawieranych w trzecich kwartałach lat 2011-2021 r. [zł/MWh]
Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

1410cenasrednia1

 

Istotny wpływ na poziom ceny mają kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. W konsekwencji cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców [3], które obejmują sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji w pierwszych kwartałach lat 2011-2021.

 

Łączny wolumen energii

Łączny wolumen energii w ofertach zawartych w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 4,87 TWh i był najniższy od dekady.

 

Rys. 2. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej w kontraktach OTC w trzecich kwartałach lat 2011-2021 r. [TWh]
Źródło: opracowanie URE na podstawie Tabeli.

1410cenasrednia2

 

 

***

[1] Energia ta jest zwolniona z obowiązku publicznej sprzedaży poprzez giełdę na podstawie art. 49a ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 z późn. zm.).
[2] Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych z prawami majątkowymi.
[3] Dane przekazane przez wytwórców zgodnie z wezwaniem zamieszczonym na stronie internetowej URE.

 

Źródło: ure.gov.pl