Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

8 czerwca 2020 r. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW).

freeimageSesja aukcji potrwa 3 dni. Otwarcie nastąpi 8 czerwca o godzinie 8:15, a zamknięcie – 10 czerwca o godzinie 16:15. Aukcja zostanie przeprowadzona w wersji pisemnej, w postaci papierowej. Pełna treść ogłoszenia poniżej.

Każdy z inwestorów może w danej aukcji przedstawić więcej niż jedną ofertę, o ile dotyczą one różnych jednostek kogeneracji. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej (tj. dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji), których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 12 TWh, zaś maksymalna wartość tej premii to ponad 2 mld zł. Natomiast dla wytwórców energii elektrycznej zlokalizowanych poza terytorium Polski, maksymalna wartość premii wynosi ponad 103 mln zł (przy maksymalnej ilości 0,6 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji).

Regulamin aukcji dostępny jest na stronie internetowej URE. Informacje o wynikach aukcji Prezes URE ogłosi w serwisie www.ure.gov.pl niezwłocznie po jej rozstrzygnięciu.

 

Pełna treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA PREMIĘ KOGENERACYJNĄ

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250)

ogłaszam

aukcję na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (tj. w nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW lub w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW), które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w aukcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy.

1. Oznaczenie aukcji: ACHP/1/2020.

2. Sposób przeprowadzenia aukcji – forma pisemna postać papierowa.

3. Termin przeprowadzenia sesji aukcji: od 8 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2020 r.

4. Sesja aukcji trwa 3 dni. Godzina: a) otwarcia sesji aukcji: 8 15 w dniu 8 czerwca 2020 r.; b) zamknięcia sesji aukcji: 16 15 w dniu 10 czerwca 2020 r.

5. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi: 12 000 000 MWh, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną wynosi: 600 000 MWh.

6. Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z ilości energii elektrycznej, określonej w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, wynosi: 2 073 930 000 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przeznaczonej dla tych wytwórców wynosi: 103 696 500 zł.

PREZES
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr inż. Rafał Gawin

 

***

Ustawa z grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [1], wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracji, w ramach którego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Kogeneracja jest wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

[1] Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250)

 

Źródło: ure.gpv.pl, fot.: freeimage / Marcin Krawczyk