Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

16 marca 2021 r. miało miejsce drugie czytanie na 27. posiedzeniu Sejmu Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808).

freepikSejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w celu przedstawienia sprawozdania.

Również 16 marca 2021 r. komisja przedstawiła "Poprawione Sprawozdanie Komisji do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych", w którym orzeczono co następuje:

"Prezydium Sejmu w dniu 16 marca 2021 r. – zgodnie z art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu – ponownie skierowało projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu w druku nr 865 do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowychw celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.

Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowychkierując się przesłankami, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2 regulaminu Sejmu, po ponownym rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy."

 

Projekt ustawy: V31_254-31.NK.docx 

 

Zobacz także: Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych wnosi o uchwalenie projektu ustawy

 

IZC, źródło: sejm.gov.pl; fot.: freepik