Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i wyznaczenia operatora oraz dostawcy usług ładowania na tych stacjach.

IZCStosownie do przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [1] (dalej: ustawa o elektromobilności), na niektórych organach wykonawczych gmin (wójt, burmistrz albo prezydent miasta) spoczywają nowe obowiązki w zakresie rozwoju infrastruktury elektromobilności.

15 marca 2020 r. upłynął termin na opracowanie Planów Budowy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania przez właściwych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przekazywanych do operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania, których planowane jest rozmieszczenie stacji ładowania. Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, na podstawie takiego Planu, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego opracowuje program przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania. Na tych stacjach, wybudowanych zgodnie z Planem, przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, wyznaczone przez Prezesa URE, będą pełnić funkcje operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania.

Plan Budowy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania, poddany konsultacjom publicznym z udziałem mieszkańców gminy i uzgodniony z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, zostaje przyjęty w drodze uchwały Rady gminy. Projekt planu przekazywany jest następnie właściwym operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie stacji ładowania, w celu opracowania programu przyłączania. Po przyjęciu planu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta informuje o tym fakcie Prezesa URE i składa do niego wniosek o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania.

W związku ze zgłaszanymi przez gminy wątpliwościami dotyczącymi ich obowiązków określonych w ustawie o elektromobilności, Prezes URE uznał za celowe wyjaśnienie tych kwestii publikując Informację nr 17/2020 w sprawie obowiązków gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji ładowania i wyznaczenia operatora oraz dostawcy usług ładowania na tych stacjach .

[1] Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.)

 

Źródło: ure.gov.pl, fot.: IZC