Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, które mają co najmniej milion złotych rocznego obrotu, mogą ubiegać się o zawarcie z PSE umowy ramowej o wykonawstwo. Trwający właśnie przetarg publiczny nieograniczony na roboty budowlano-montażowe w latach 2022-2026 to szansa dla firm, które dotąd nie współpracowały z krajowym OSP.

 

freepikZlecenia budowlane od PSE nie tylko dla potentatów branży

Po raz pierwszy Polskie Sieci Elektroenergetyczne otwierają się na wykonawców z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie jak dotychczas wyłącznie 220 kV i 400 kV. Dla zdecydowanych przystąpić do przetargu operator wprowadził mniejsze finansowe i techniczne wymagania. Jednym z nich jest minimalny roczny obrót firmy na poziomie nie niższym niż milion złotych.

Dzięki temu PSE otwierają szerokiej grupie przedsiębiorstw drogę do zleceń polegających m.in. na wykonaniu robót interwencyjnych, niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, albo na wznowieniu prac na przerwanej inwestycji.

 

Istotne kryteria wyboru wykonawcy

W wyniku trwającego obecnie postępowania PSE podpiszą z wybranymi wykonawcami umowy ramowe. Poszczególne zlecenia będą realizowane na podstawie umów wykonawczych. PSE zawrą taką umowę z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę szczegółową w odpowiedzi na zaproszenie przesłane przez PSE. Jednym z kluczowych kryteriów oceny oferty będzie czas mobilizacji do podjęcia prac.

PSE planują zawrzeć umowy ramowe z 20 wykonawcami. Łączna maksymalna wartość wynagrodzenia określona w umowie ramowej z każdym wykonawcą wynosić będzie blisko 15 mln zł.

 

Zakres zleceń

Zlecenia będą mogły obejmować nie tylko samo wykonanie robót budowlano-montażowych dla stacji elektroenergetycznych i podejść liniowych, lecz także m.in. inwentaryzację, przedmiar, opracowanie dokumentacji technicznej, w tym wykonawczej, obsługę dostaw czy przebudowę obiektów skrzyżowanych lub zbliżonych. Z uwagi na to, że zamówienia dotyczyć będą nie tylko nowych zadań inwestycyjnych, ale także wsparcia lub przyspieszenia prac częściowo zrealizowanych, będą mogły obejmować również zamówienia na np. opracowanie dokumentacji zamiennej czy dokończenie prac na danym obiekcie.

Umowa ramowa nie będzie zobowiązywała do składania oferty na każde zaproszenie inwestora, jak również nie stworzy prawa wykonawcy do żądania zawarcia umowy wykonawczej. Szczegółowe informacje na temat postępowania i warunków opublikowane są na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych: https://przetargi.pse.pl.

 

Ważna data: 28 lutego 2022 r.

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2022 r. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności w odniesieniu do barier wzięcia udziału w postępowaniu, wykonawca może w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić się do PSE S.A. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przewidywana jest również możliwość organizacji spotkania dla wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

 

Kolejne przetargi już niebawem

Po 13 lutego 2022 r.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują ogłoszenie kolejnego przetargu na umowy ramowe dla robót budowlanych o większym zakresie rzeczowym i finansowym. Wyłonionych zostanie w nim 10 wykonawców. Wartość tego postępowania to 550 mln zł.

 

Źródło: pse.pl; fot.: freepik