Breaking news
ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko 0,5 mln liczników zdalnego odczytu. Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

2 lipca 2021 r. Paweł Strączyński zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. ze skutkiem na koniec 21 lipca 2021 r.

 

canvaPodstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

 

Źródło: tauron.pl; fot. canva