Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

20 maja 2020 r. Zarząd Spółki Energa SA otrzymał od Ministra Aktywów Państwowych zawiadomienie o zbyciu posiadanych akcji Energa.

freeimageW wyniku odpowiedzi na ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r. wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami, 30 kwietnia 2020 r. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych zbył wszystkie posiadane akcje Energa SA.

Przed zbyciem Skarb Państwa posiadał 68 398 317 akcji zwykłych na okaziciela oraz 144 928 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tj. razem 213 326 317 akcji stanowiących 51,52% udziału w kapitale zakładowym i 358 254 317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 64,09% głosów w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Skarb Państwa posiada 0 akcji stanowiących 0% udziału w kapitale zakładowym i 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 0% głosów w ogólnej liczbie głosów.

 

Skarb Państwa w spółce PKN Orlen S.A. posiada 117 710 196 akcji i 117 710 196 głosów. Stanowi to 27,52% udziałów w ogólnej liczbie głosów i 27,52% udziałów w kapitale podstawowym.

 

Źródło: ir.energa.pl, fot.: freeimage / Nick Benjaminsz