Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Apator SA kontynuuje politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Spółka wypłaci na akcję 0,45 zł brutto zaliczki na poczet dywidendy z zysku 2019, co daje łącznie 14,8 mln zł. Dniem uzyskania prawa do wypłaty zaliczki będzie 5 grudnia 2019, a dniem wypłaty – 12 grudnia 2019. Przewidywane wyniki finansowe za rok 2019 zakładają osiągnięcie 877 mln zł skonsolidowanych przychodów i 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Apator SA dzieli się zyskiem z akcjonariuszami od ponad 20 lat, w ostatnich latach zapewniając sukcesywny wzrost poziomu wypłacanej dywidendy. Zgodnie z przyjętą polityką wypłata dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę jest realizowana w dwóch częściach: w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostałej części po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w kolejnym roku. W dn. 6 listopada 2019 r. Zarząd Apator SA, po dokonaniu podsumowania przewidywanych wyników na rok 2019, podjął decyzję o wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w łącznej kwocie 14,8 mln zł, co daje 0,45 zł brutto na jedną akcję. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 5 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi jeszcze przed Świętami, tj. 12 grudnia 2019 roku. Decyzja o wysokości pozostałej części dywidendy zapadnie w 2020 roku.

Poza wypłatą dywidendy Spółka dystrybuuje także zyski do akcjonariuszy w ramach programu skupu akcji własnych, który Apator SA realizuje od maja 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Apator SA poinformował, że dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok i przekazał te dane do publicznej wiadomości. Przewidywane wyniki kształtują się następująco:

  • przychody – 877 mln zł,
  • zysk netto – 67 mln zł.

Pierwotnie prognoza wyników finansowych na rok 2019 zakładała osiągnięcie skonsolidowanych przychodów w przedziale 880-920 mln zł i skonsolidowanego zysku netto w przedziale 72-75 mln zł.

- Podsumowanie wstępnych wyników finansowych za br. wskazuje na to, że będą one zbliżone do osiągniętych w roku 2018, co oznacza jednocześnie, że będą one nieco poniżej naszych oczekiwań. Według naszych wstępnych ocen wpływ na to miała zarówno wymagająca sytuacja rynkowa, m.in. istotny wzrost kosztów płac, jak i czynniki po stronie popytowej, np. zmiany w harmonogramach realizacji planowanych kontraktów u naszych potencjalnych odbiorców. Osiągany poziom wyników finansowych niezmiennie pozwala Apatorowi na kontynuację wieloletniej polityki dzielenia się zyskiem z Akcjonariuszami – w tym roku, biorąc pod uwagę przewidywane wyniki finansowe za rok 2019, postanowiliśmy przeznaczyć na zaliczkę na poczet wypłaty dywidendy 14,8 mln zł. – mówi Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA.

Źródło: apator.com